Kõik
Aeg
 • Keskaeg
 • Kiviaeg
 • Pronksiaeg
 • Rauaaeg
 • Uusaeg
Tüüp
 • Asula
 • Kultusekivi
 • Linnus
 • Matusepaik
 • Pühapaik
Tagasi

Massu linnus

Linnuste rank / Linnuste ränk


Reg. number: 9890
Tüüp: Linnus
Aeg: I aastatuhat eKr.

Tegemist on on tasandikule rajatud ringvalliga, millest osa hävis 1970.-tel aastatel. Rahuldavaks ei saa pidada ka objekti tänapäevast hooldamist. Kümnekonna aasta eest eemaldati sealt võsa, kuid maaomanik laseb muistisel uuesti võssa kasvada. Vall on hästi ligipääsetav.

Arheoloogi kirjeldus muistisest

Ringvall asub Hanila vallas (omaaegne Hanila kihelkond), Massu mõisahoonest 500 m loode pool, Massu-Mõisaküla teest 380 m loodes, kirde-edela suunalise põllutee idaservas. Ümarovaalse põhiplaaniga 55-65 m läbimõõduga linnuseõue on algselt ümbritsenud 8-10 m lai ja 0,8-1 m kõrgune kamardunud vall. Nii kirde kui ka edelaküljes leidusid vallis avad. Ilmselt asusid neis külgedes väravakäigud. 1972.-1973. aastal lõhuti kolhoosi karjalauda ehitamisel linnusevalli lõuna ja edelaosa. Lõhutud alale jäi ka üks väravaavadest. Avariikaevamistel (1973. aastal, Vello Lõugas) selgus, et varisenud vall koosnes peamiselt paekividest, osalt ka raudkividest. Õue poole varisenud vallirusude alt leiuvaesest kultuurkihist saadud keraamika dateeriti algul meie ajaarvamise algusse. Ilmselt pärineb see siiski 1. aastatuhandest keskpaigast e.Kr. Linnuseõuel kultuurkiht puudub. Ilmselt on vall rajatud 1. aastatuhande teisel poolel eKr. ning kuulub teiste analoogiliste Lääne-Eesti madalate ringvall-linnuste hulka. Tegelikult on nimetus ringvall-linnus tinglik, sest nende ehitiste piiridest pole leitud mingeid relvi ega muid vaenutegevuse jälgi, seega ei saa kindlalt väita, et tegu on kaitserajatistega.

Objekti ei hooldata ning ta kasvab võssa. Vallist sada meetrit põhja pool asub arvatav tarandkalme, kadastikuga kaetud alal leidub teisigi kamardunud kõrgendikke, millest osa võivad osutuda matmispaikadeks.

Kirjandust

 • Vello Lõugas, J. Selirand. Arheoloogiga Eestimaa teedel. Tallinn 1977.
 • Evald Tõnisson. Eesti muinaslinnad. Muinasaja Teadus 20. Tartu – Tallinn 2008.